OBS De Klimop

Samen leren door het beste uit jezelf en de omgeving te halen.
 

Onze school

OBS De Klimop is een school, waar een warm en positief schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. Het onderwijs op OBS De Klimop is erop gericht om vanuit dit veilige en positieve klimaat de leerlingen cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor en tussen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Door de persoonlijke benadering heerst er een prettige en ongedwongen sfeer op onze school. Bovendien zijn de lijntjes kort, waardoor iedereen snel op de hoogte is van zaken die van belang zijn. Onze openbare basisschool kenmerkt zich door zijn kleinschaligheid en de ligging in een prachtige groene omgeving, met een buitenlokaal, een ontdekpad en een groot sportveld. Zelfstandig werken en zelfstandig leren zijn een onderdeel van ons onderwijs en draagt bij aan de vorming van de leerlingen tot zelfstandige personen en is van belang voor succeservaring in het vervolgonderwijs en om als persoon te participeren in de maatschappij. Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij dragen we bij aan een brede ontwikkeling: een goede basis voor taal en rekenen, kennis van de wereld, sociale competenties, persoonsvorming, burgerschap en vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen, communiceren, creativiteit, mediawijsheid en ICT-vaardigheid.

Lees nu meer
Een kleine school voor grote dromen
 

Leerplein

Wij voeren dit jaar een pilot uit op het gebied van zelfstandig werken: het leerplein. Het leerplein is een plek in de hal waar de leerlingen gestimuleerd worden tot zelfstandigheid en samenwerken en waar nodig de hulp van de leerkracht of onderwijsassistent ingeroepen kan worden. Leren doe je immers niet alleen in een lokaal! Leren doe je altijd en overal. Op het leerplein kan worden gewerkt aan vakoverstijgende opdrachten. Het leren van het kind staat centraal. Kinderen leren door sociale interactie. Bij het leren op een leerplein kun je goed inspelen op verschillende leervoorkeuren en behoeftes. Kinderen kunnen samenwerken met kinderen uit andere groepen. Samenwerken verhoogt individuele kwaliteit, zowel cognitief als sociaal, en zorgt voor een positieve sfeer. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen leren door middel van ervaren. Door te ervaren raken ze enthousiast en gemotiveerd om te leren. Het leerplein biedt hier de mogelijkheden voor. Het leerplein is ingericht met kasten met allerlei materialen voor verschillende ontwikkelingsgebieden met o.a. reken-, taal- en gezelschapsspellen, maar ook opdrachten en materialen in het kader van wetenschap en techniek, ICT staan centraal. (21st Century Skills) Op de leerpleinen is ruimte voor interactie, initiatief, ontdekken, zelfstandigheid en creativiteit. Kortom: de ultieme leeromgeving!

Lees nu meer
 

Davinci

“Leren begint bij verwonderen” Een klas vol leerlingen die vol verwondering en betrokkenheid aan het werk zijn, dat is wat we willen bereiken! Omdat leren het beste gaat als leerlingen zich iets kunnen voorstellen bij wat hen wordt aangeboden, vindt het leren zoveel mogelijk plaats in een betekenisvolle context (doen, beleven) en met waar mogelijk met audiovisuele ondersteuning (concreet materiaal, digitaal schoolbord, computer) en in samenhang via thema’s. Vakken als aardrijkskunde, drama, techniek, biologie vatten we samen in het vak wereldoriëntatie. Bij wereldoriëntatie werken we met thema’s. Er wordt dit jaar een pilot gedraaid met de methode “Davinci”. Bij DaVinci wordt er gewerkt vanuit 30 thema’s in een doorlopende lijn voor groep 1 t/m 8. In deze thema’s zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, onderzoekend en ontwerpend leren, wetenschap en techniek verwerkt. Met de doorlopende leerlijn leren de leerlingen snel verbanden te zien: alles heeft te maken met al het andere! Alle zaakvakken worden als één geheel aangeboden, waardoor we de leerlingen laten zien en ervaren dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat. Vanaf het allereerste schooljaar ervaart een kind met DaVinci hoe alles met elkaar is verbonden, dat iedereen een eigen, unieke plek heeft en dat we met elkaar een verantwoording hebben. Gekoppeld aan onze structurele aandacht voor normen en waarden, biedt DaVinci de leerlingen handvatten waarmee ze in de toekomst als volwassenen bewust met hun omgeving te kunnen omgaan. Wereldverkenning volgens de methode DaVinci houdt rekening met de verschillende talenten en interesses van kinderen en biedt onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillende leerstijlen. De aanpak in de lessen varieert van individuele en coöperatieve werkvormen tot klassikaal. Behalve afwisselend, zorgt de gevarieerde aanpak ervoor dat het samenwerken daadwerkelijk een meerwaarde heeft. Per thema werken de leerlingen toe naar een prachtig eindproduct. Dat eindproduct kiezen ze voor een groot deel zelf. Een digitale presentatie, een 3D werkstuk, een plat werkstuk, een speech, alles is mogelijk! Leren is meer dan alleen cijfer op het rapport, dat kunnen leerlingen hierbij goed laten zien.

Lees nu meer
 

Vakspecialisten

Op OBS De Klimop willen we de leerlingen het optimale van het onderwijs bieden, omdat wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften en leerstrategiën van het kind. Wij bereiken dit door inzet van vakspecialisten. Per vakgebied (rekenen, taal, lezen) is er een vakspecialist binnen het team beschikbaar die de plannen voor het specifieke vakgebied voor een jaar opstelt. De vakspecialist is de 'kartrekker' van een bepaald vakgebied binnen het team. Andere taken van de vakspecialist zijn: intervisie, collegiale consultatie, observaties en onderzoek. Onze vakspecialisten hebben een extra (post)HBO opleiding op hun vakgebied gevolgd.

Lees nu meer
 

Workshops

Op de dinsdagmiddag organiseren we workshops voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8. Tijdens de workshops kunnen de kinderen een keuze maken uit allerlei activiteiten, zoals wetenschap en techniek, koken, knutselen, houtbewerking, tekenen, muziek, drama, etc. Kortom een middagprogramma met inspirerende lessen op het niveau van de leerlingen, gericht op creatieve en expressieve activiteiten, ontworpen en gegeven door de leerkrachten. In elke workshop zitten kinderen uit diverse groepen, vandaar dat de werkvorm ook wel groepsdoorbrekend werken kan worden genoemd.

Lees nu meer