De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad


Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: voor onze school zijn dat 3 gekozen vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De medezeggenschapsraad komt enkele keren per jaar bijeen. Een medezeggenschapsraadslid wordt gekozen voor de periode van 2 jaar.
Vijf keer per jaar is er met alle andere medezeggenschapsraden een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (de GMR)
De MR (medezeggenschapsraad) is een wettelijk orgaan, in het leven geroepen om ouders en personeel inspraak te geven in allerlei zaken betreffende de school.
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.


Wat zijn de taken van de Medezeggenschapsraad (MR)?
De MR overlegt met de directie over schoolzaken zoals:
• Belangen van leerlingen, personeel en ouders
• Beleid van de schoolleiding, het schoolbestuur en de ouderraad
• Openheid, openbaarheid en gelijke behandeling
• Veiligheid, gezondheid en welzijn in de school
• Financiële zaken
• Circa 5-6 x per jaar vergaderen

MR- leden:


Oudergeleding:
Bert Hazenberg (vz)
Debbie Bouland
Sander Kuper

Personeelsgeleding:
Marleen Regts
Anneke Oldenburger (secr.)