Onze school

Informatie over onze school

Onze school


“Kleine school”
De school kan ingedeeld worden bij de "kleine" scholen. Teldatum 1 oktober 2022 telde de school 33 leerlingen verdeeld over 3 klassen.
Op onze school werken 5 leerkrachten, 1 onderwijsassistent, 1 intern begeleider en een directeur.
Daarnaast is beschikt de school over een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, een logopediste en een MRT’er. (Motorisch Remedial Teacher)

Op de Klimop is veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor en tussen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Door de persoonlijke benadering heerst er een prettige en ongedwongen sfeer op onze school. Bovendien zijn de lijntjes kort, waardoor iedereen snel op de hoogte is van zaken die van belang zijn.

Situering van de school
De Klimop is landelijk gelegen, direct achter de lintbebouwing, langs het vaarwater “Het Stadskanaal”. Daardoor is de ligging bijzonder rustig.
De school is gebouwd in 1980 en later volledig gerenoveerd en aangepast aan de nieuwste onderwijs eisen. De school beschikt o.a. over vier leslokalen waaronder een zeer ruim lokaal voor groep 1 en 2.
De grote hal wordt gebruikt als leer-onderwijsplein. Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden.
De peuterspeelzaal is gehuisvest binnen de muren van de school, waardoor we een doorgaande lijn van peuter tot groep 8 kunnen bewerkstelligen.

Verder is er een IB-ruimte, een bibliotheek, een personeelskamer en een directiekamer.
Direct achter de school bevindt zich de gymzaal. Op het sportveld, eveneens achter de school gelegen, kunnen de leerlingen bij goed weer spelen en (voet)ballen.
Om de school is een ontdekpad aangelegd. Dit pad is mede door de leerlingen aangelegd en onderhouden. Naast de school staat een buitenlokaal. Dit lokaal wordt gebruikt voor buitenlessen, denk aan voorlezen, wereldoriëntatie en bijvoorbeeld dramalessen.
De school is in het bezit van een parkachtig plein met voldoende speel en ontdekgelegenheden. Denk hierbij aan een
speelbos, diverse speeltoestellen, een pannakooi, het eerder genoemde ontdekpad en buitenlokaal. Het schoolplein is samen met ouders en belangstellenden gerealiseerd. Het is een park van de buurt.
De leerlingen kunnen ’s winters gebruik maken van de ijsbaan direct naast de school.


“Een openbare school voor iedereen”
OBS De Klimop is een openbare basisschool waar ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De Klimop is een ontmoetingsschool, een school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee legt de school een fundament voor een samenleving waarin burgers bij elkaar betrokken zijn. Respect is daarbij erg belangrijk.
Als openbare basisschool besteden we actief aandacht aan het respect hebben voor elkaars mening of overtuiging.
We dagen leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. We proberen de leerlingen mee te geven hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en leren hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.
We willen onze leerlingen voorbereiden op een leven in de wereld van morgen en hebben aandacht voor én bieden ruimte aan ieder kind, iedere ouder én iedere leerkracht.
Niet apart, maar samen.