SchoolklimaatLeerlingen


Wij zorgen dat leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Dit doen we door hen veel structuur te bieden. We hanteren schoolregels en groepsregels. We zorgen er voor dat leerlingen niet in de verdrukking komen. Indien nodig hanteren we ons pestprotocol.
We leren leerlingen om anderen, zowel andere leerlingen als volwassenen, met respect te behandelen. We maken hiervoor o.a. andere gebruik van een methode voor sociale vaardigheden.
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het volgsysteem ‘Zien’.
We zorgen voor voldoende toezicht tijdens de pauzes en bij het in-en uitgaan van de school.
De inrichting van ons schoolgebouw (gemeenschappelijke ruimtes en lokalen) biedt structuur,
is rustgevend en ordelijk. De schoolomgeving is kindvriendelijk en uitdagend en prikkelt leerlingen tot ontdekkend spelen en leren.

Ouders


Een goed contact met ouders vinden we essentieel. Immers, ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school is de deskundige als het gaat om onderwijskundige zaken. Leerkrachten zijn de professionals als het gaat om leerstofaanbod en pedagogisch didactische aanpak. Wij zien ouders als partners. We nemen hen serieus, luisteren naar hen. Andersom verwachten wij van ouders dat zij onze deskundigheid en professionaliteit
respecteren. We stimuleren actief de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun eigen kind en de betrokkenheid bij de schoolorganisatie. We zijn helder en transparant in de communicatie naar ouders. We zorgen er voor dat ouders voldoende zijn geïnformeerd. Dit geldt zowel voor informatie over de ontwikkeling van hun eigen kind(deren) als voor informatie over
algemene schoolse zaken. Onze informatie naar ouders is eenduidig open en eerlijk.

Personeel


Een voorwaarde om onze visie en missie te verwezenlijken is het werken vanuit een gedeelde teamvisie. De teamleden van de Klimop staan achter de visie, handelen er naar en dragen de visie uit. Wij zorgen voor een professionele cultuur en een goed teamklimaat: een veilige sfeer, waarin we elkaar respecteren en waarin we elkaar (onder)steunen (ook naar buiten toe) en waarin we elkaar met een “open mind” tegemoet treden. Wij hebben duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden (en houden aan gemaakte afspraken). Indien nodig geven we elkaar open feedback. We maken gebruik van elkaars talenten (collegiale consultatie) en we zorgen ervoor dat we ons voortdurend scholen en ontwikkelen.