Onze visie

De visie van onze school

Onze kernwaarden


Als school hebben wij drie waarden die voor ons belangrijk zijn en die het uitgangpunt vormen van ons onderwijs. Wij beloven dat ons handelen als leerkrachten, maar ook dat van de leerlingen, in het teken staat van deze waarden. Wij hebben ervoor gekozen om de drie basisbehoeften van Luc Stevens; relatie, competentie en autonomie, te nemen als uitgangspunt voor onze waarden, waarbij we woorden hebben gezocht die passend zijn voor onze school.

Verbinden
Eerlijk
Uniek

De waarden van onze school zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Als de ene waarde goed nageleefd wordt, zal de andere waarde alleen maar sterker worden. We kunnen ons pas met elkaar verbinden, als we ook eerlijk naar elkaar durven en kunnen zijn. Verbinden betekent voor ons dat ieder kind goed contact met zowel de leerkrachten als met medeleerlingen heeft, het zich vertrouwt voelt met de omgeving van onze school en dat we met respect met elkaar omgaan. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de leerkrachten. De waarde verbinden is sterk ontwikkeld op onze school. De waarde eerlijk betekent voor ons dat wij elkaar kunnen aanspreken op ons gedrag, kunnen zeggen wat we ergens van vinden en dat we elkaar vertrouwen. Eerlijk zijn is een waarde die constant in ontwikkeling is en waar wij, zowel het team als de leerlingen, aan moeten blijven werken.

Met uniek bedoelen we dat iedere leerling uniek is, een eigen persoonlijkheid heeft en de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. De waarde uniek hangt weer sterk samen met de waarde verbinden. Doordat we ons met elkaar verbinden, ons vertrouwt voelen in de omgeving en elkaar met respect behandelen, kunnen en durven de leerlingen zichzelf te zijn. We accepteren elkaars verschillen en proberen juist van die verschillen te leren. De waarde uniek is ook een sterk ontwikkelde waarde binnen de school.

Samengevat ontwikkelen de leerlingen op OBS De Klimop zich tot eerlijke en unieke persoonlijkheden die zichzelf durven te zijn en die in staat zijn de verbinding met anderen te zoeken.

Visie


OBS De Klimop is een school, waar een warm en positief schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. Het onderwijs op OBS De Klimop is erop gericht om vanuit dit veilige en positieve klimaat de leerlingen cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
De kinderen moeten “goed in hun vel zitten”, een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft dan ook onze voortdurende zorg en aandacht.

Wij willen ons onderwijs op een boeiende wijze inrichten, omdat we geloven dat kinderen gemakkelijker en meer leren wanneer je hen de goede dingen op een voor hen boeiende manier aanbiedt. Daarnaast willen we door een grote betrokkenheid van kinderen, leerkrachten en ouders, zorg dragen dat elk kind uitgedaagd wordt om zichzelf verder te ontwikkelen.
Zelfstandig werken en zelfstandig leren zijn een onderdeel van ons onderwijs en is een voorwaarde om te komen tot onderwijs op maat; het draagt bij aan de vorming van de leerlingen tot zelfstandige personen en is van belang voor succeservaring in het vervolgonderwijs en om als persoon te participeren in de maatschappij.

Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij dragen we bij aan een brede ontwikkeling: een goede basis voor taal en rekenen, kennis van de wereld, sociale competenties, persoonsvorming, burgerschap en vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen, communiceren, creativiteit, leren leren, mediawijsheid en ICT-vaardigheid.