Onze kernwaarden en onze visie

De visie en kerwaarden van onze school

Onze kernwaarden


Als school hebben wij drie waarden die voor ons belangrijk zijn en die het uitgangpunt vormen van ons onderwijs. Wij beloven dat ons handelen als leerkrachten, maar ook dat van de leerlingen, in het teken staat van deze waarden. Wij hebben ervoor gekozen om de drie basisbehoeften van Luc Stevens; relatie, competentie en autonomie, te nemen als uitgangspunt voor onze waarden, waarbij we woorden hebben gezocht die passend zijn voor onze school.

Verbinden
Eerlijk
Uniek

De waarden van onze school zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar.
Als de ene waarde goed nageleefd wordt, zal de andere waarde worden versterkt.
We kunnen ons pas met elkaar verbinden, als we eerlijk naar elkaar durven en kunnen zijn.

Verbinden betekent voor ons dat ieder kind goed contact met zowel de leerkrachten als met medeleerlingen heeft, het zich vertrouwt voelt met de omgeving van onze school en
respectvol met elkaar omgaan.

De waarde eerlijk betekent voor ons dat wij elkaar kunnen aanspreken op ons gedrag, maar bovenal eerlijk zijn over de dingen die we zeggen en doen. Duidelijk zijn waar we voor staan, open voor iedereen!

Met uniek bedoelen we dat iedere leerling uniek is, een eigen persoonlijkheid heeft en de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.
OBS De Klimop wil een plek bieden, waar je als leerling uniek mag zijn en waar ruimte is voor eigen ontwikkeling.

Doordat we ons met elkaar verbinden, ons vertrouwt voelen in de schoolomgeving en elkaar met respect behandelen, kunnen en durven de leerlingen zichzelf te zijn. We accepteren elkaars verschillen en proberen van die verschillen te leren.

Samengevat ontwikkelen de leerlingen op De Klimop zich tot eerlijke en unieke persoonlijkheden die zichzelf durven te zijn en die in staat zijn de verbinding met anderen te zoeken.


Visie


Obs de Klimop is een school, waar een warm en positief schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. Het onderwijs op obs Klimop is erop gericht om vanuit dit veilige en positieve klimaat de leerlingen cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
De kinderen moeten “goed in hun vel zitten”, een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot
zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft dan ook onze voortdurende zorg en aandacht.

Wij willen ons onderwijs op een boeiende wijze inrichten, omdat we geloven dat kinderen gemakkelijker en meer leren wanneer je hen de goede dingen op een voor hen boeiende manier aanbiedt.
Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij dragen we bij aan een brede ontwikkeling: een goede basis voor taal en rekenen, kennis van de wereld, sociale competenties, persoonsvorming, burgerschap en vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen, communiceren, creativiteit, leren leren, mediawijsheid en ICT-vaardigheid.
Zelfstandig werken en zelfstandig leren zijn een onderdeel van ons onderwijs en is een voorwaarde om te komen tot onderwijs op maat; het draagt bij aan de vorming van de leerlingen tot zelfstandige personen en is van belang voor succeservaring in het vervolgonderwijs en om als persoon te participeren in de maatschappij.